Facebook
Nenechme to tak!

Mé motto je »Nevzdávej se a bojuj dále!«

Rozhovor Haló novin s Terezou Čechovou Humpolcovou, kandidátkou do Evropského parlamentu za KSČM – Česká levice společně!

Vaší odborností jsou práva žen a ženské hnutí. Kde podle vás »tlačí bota« ženy v ČR? Shrneme-li to, volební právo mají ženy od roku 1919, Ústavou je založeno rovné právo všech občanů (lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech; základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví…), ženy mohou pracovat v jakékoli profesi atd. Tedy co?

Ano, sice máme volební právo pro ženy a ženy mohou pracovat téměř v jakékoli profesi. Zdůrazňuji, že téměř, jelikož i v dnešní době máme téměř pánská pracovní prostředí. Když se podíváme do vysokého managementu anebo i vysoké politiky, tak zjistíme, že zde jsou bohužel ženy málo zastoupeny. Přitom to neznamená, že bychom my jako ženy nebyly schopné, tento trend je u nás i v přímém rozporu s nárůstem vzdělanosti žen, která v poslední době výrazně převyšuje úroveň vzdělání mužů. Do věku 34 let včetně mají ženy vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob než muži. Ale bohužel stále mnoho mužů ve vedoucích funkcích rozhoduje podle zakořeněných genderových stereotypů a tento stav je toho důsledkem. Tím pádem pak zbytečně ženám zavírají dveře, což má multiplikativní efekty a vede k zakonzervování statu quo. Je přitom prokázané, že genderově smíšené pracovní prostředí, v němž jsou ženy i muži, je produktivnější a přínosnější jak pro firmu, tak i společnost.

Co považuji za závažné, že stále existují rozdíly v odměňování žen a mužů na stejných pracovních pozicích. U nás tento rozdíl činí 22 procent, a v EU patříme k zemím s největším příjmovým rozdílem. Jedná se však o problém v rámci celé Evropské unie, kde rozdíl činí v průměru kolem 16 procent. Jde přitom o závažný problém i v kontextu rostoucí chudoby neúplných rodin. Z nižších mezd jsou také nižší daňové odvody do státní pokladny.

Genderově podmíněné platové rozdíly zatěžují státní rozpočet, protože pokud si ženy vydělávají méně v produktivním věku, mají pak nižší důchody a jsou ve vyšším věku vystaveny riziku chudoby. To vyvolává další nároky na státní rozpočet, například na sociální dávky pro jednočlenné domácnosti formou doplatků na bydlení. Rozdíl mezi důchody žen a mužů činí v Evropské unii 40 procent.

Velkou pozornost je třeba věnovat i sexuálnímu obtěžování žen a násilí na nich. Dnešní společnost je dezorientována vlivem sexistických reklam, kampaní, seriálů a filmů, na základě kterých si část lidí vytváří nesprávné představy o tom, co od ženy očekávat nebo jak se k ní chovat. Žena je pak společností chápána jako sexuální objekt, který je široce prezentován ve všech možných souvislostech, a to především v reklamě. (Se­xismus je postaven na stereotypních názorech o určité skupině lidí, kteří jsou zobrazováni zejména v reklamě tak, že to upevňuje předsudky o rolích žen a mužů ve společnosti – pozn. aut.).

Co pro to, aby se přetrvávající platové rozdíly a další problémy odstranily, dělá autentická levice?

Je podstatné, že si stále větší část společnosti, tedy nejen levicově orientovaní lidé, uvědomuje, že současná situace jak v oblasti etické, tak ekonomické je zapříčiněna především až skandálním vlivem globálních a nadnárodních korporací, které přinášejí společnosti v řadě zemí mnohem více škod než užitku. Především tlak na nízké náklady a upřednostňování zaměstnanců kvalifikovaných pouze k určité práci snižuje reálnou mobilitu pracovní síly a zvyšuje tak ochotu zaměstnanců/za­městnankyň nechat si v pudu sebezáchovy líbit mnohem víc, než je limitováno platnými zákony. Stačí se podívat na pracovní podmínky v obchodních řetězcích a nejrůznějších montovnách, a bude zřejmé, o čem mluvím.

Ale ani kupříkladu ve zdánlivě pohodlném světě finančních institucí to není o mnoho lepší. Systém prodeje služeb a produktů zaměstnanci/za­městnankyněmi a smluvními spolupracovníky, resp. pracovnicemi, tzv. na volné noze s odměňováním založeným na provizním systému s odloženou výplatou provizí dělá z těchto lidí závislé chudáky. Snažíme se zvýšit tlak na všechny poslance Evropského parlamentu, aby usilovali o zajištění uplatňování práv v pracovní sféře, přičemž na celý problém je ovšem nutné pohlížet i z principu genderových perspektiv.

Mnohokrát jste se zúčastnila ženských kolokvií v Evropském parlamentu konaných nikoli náhodou u příležitosti Mezinárodního dne žen. Co bývá jejich náplní? 

Cílem těchto feministických setkání bývá upozornit na nedodržování práv žen, a to nejen v rámci EU, ale i ve světě. Krom upozorňování na rozdílné mzdy za stejnou práci mezi ženami a muži a malého zastoupení žen v politice a v managementu se zde i diskutuje právo rozhodovat o vlastním těle a téma prostituce.

Problémem je, že mnoho mladých žen prostituci sice dobrovolně vykonávat nechce, ale stávají se obětí současné společnosti, kdy nemají jinou možnost obživy za situace neexistence nebo nedostatečnosti pomocné sociální sítě a nezájmu okolí nebo obtížnosti splnit všechny nutné formality potřebné pro uplatnění v řádném zaměstnání. Jedná se většinou o ženy ze slabších sociálních skupin, ženy bez vlastního bydlení a migrantky. Často také jsou mladé a nezkušené dívky oslovovány lidmi z falešných modelingových agentur, které jim slibují vlivnou kariéru modelky, přitom opak je pravdou. Regulace prostituce tak není správným řešením. Státy, které k ní přistupují, by si měly uvědomit, že tak regulují lidské bytosti a lidská práva. Jednou z možností, jak prostituci eliminovat, je zrušení pronásledování ženy-prostitutky a zavedení trestní zodpovědnosti u těch, co si prostituci objednají, a ty pak trestně stíhat – nikoli dané ženy.

Velká pozornost je věnována i kampani MeToo a sexuálnímu obtěžování žen. V řadě zemí ve světě, například v Ekvádoru a Peru, ale i v některých evropských zemích, jsou práva žen na venkově tamní společností minimalizována.

Co říkáte návrhu Pirátů, jehož smyslem je regulovat prostituci, která u nás není nelegální, ale není to ani oficiální činnost. Chtějí vypovědět Úmluvu o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob.

Jsem zásadně proti. To už bychom mohli rovnou zrušit i celé jedno pracoviště Národní centrály proti organizovanému zločinu, které se zabývá bojem proti obchodu s lidmi, a rovnou ho zdanit. Je ovšem otázkou, kam bychom se touto změnou posunuli. Z Evropy pryč a mimo civilizované země zcela určitě.

Každému, komu se tento nápad zdá dobrý, bych položila jednoduchou otázku – co kdyby se jednalo třeba o vaši dceru? Řada žen se k prostituci dostane nedobrovolně a raději by se vydaly jinou cestou. V Evropském parlamentu byly několikrát zmiňovány skutečné příběhy žen-prostitutek a musím opravdu zmínit, že většina těchto žen tuto činnost vykonává nedobrovolně a s odporem.

Působíte jako tajemnice Komise žen ÚV KSČM. Tato komise vloni úspěšně založila zřejmě novou tradici: oceňování členek KSČM »Žena roku«. Bude tato akce pokračovat i letos? 

Ano, i letos se Komise žen ÚV KSČM rozhodla tuto soutěž vyhlásit. Minulý ročník měl velký úspěch. V rámci slavnostního setkání ke 100. výročí založení Československé republiky v říjnu 2018 byly vyhlášeny výsledky minulého ročníku soutěže. Bylo uděleno sedm ocenění členkám komunistické strany z rukou představitelů vedení ÚV KSČM. Tyto ženy byly vybrány ze 24 nominovaných. Věřte, byl to těžký výběr, jelikož každá nominovaná žena měla za sebou opravdu silný osobní příběh a je mimořádnou osobností.

Věřím, že i nadále všechny nominované ženy budou velmi aktivně a přínosně pracovat pro veřejnost a naši společnost. Všechny nominované ženy si zaslouží náš respekt a poděkování.

Můžete zopakovat parametry, jež je nutné naplnit, aby jednotlivci či orgány KSČM mohli přicházet s návrhy? Kam a do kdy je mohou posílat? 

Cílem Komise žen ÚV KSČM je upozornit a ocenit ženy, členky KSČM, které svými aktivitami přispívají ke zlepšení života lidí, motivují, pomáhají, povzbuzují, pečují, vlévají naději, inspirují, jednoduše dělají vše pro to, aby se nám všem žilo líp. Nominovat ženu může kdokoli ve stranické struktuře (OV a KV KSČM, členky Komise žen ÚV KSČM atd.). Podmínkou je, že to musí být členka strany.

Opět budou vyhlášeny dvě kategorie, a to žena do 40 let a žena nad 40 let. Své návrhy lze zaslat do 16. června na můj e-mail: tereza.cechova@kscm.cz, upozorňuji však, že vždy po domluvě s danou navrhovanou ženou, která je o nominaci informována. Zároveň bude rozeslán i na OV a KV KSČM formulář pro návrhy nominací žen. Jednadvacátého června pak zasedne porota složená z členek Komise žen, vedení ÚV KSČM a zástupců vašeho listu, tedy Haló novin, a vyberou se vítězky v daných kategoriích. Opět pak proběhne, jako minulý rok, slavnostní vyhlášení Ženy roku 2019.

A co ty ženy, které již vloni byly nominovány, ale neuspěly, ty lze též nominovat? 

Ano, lze navrhnout opět ženy, které ocenění v roce 2018 nedostaly.

Máte nějaký osobní cíl ve své volební kampani, který se dotýká právě žen? Co chcete prosazovat v Evropském parlamentu? 

Ano, v rámci předvolební kampaně bych ráda chtěla poukázat na rozdílné platy žen a mužů na stejných pracovních pozicích, a tím pádem pak i na rozdílné důchody. Jsem ženou, a tak je i mým cílem hájit práva a zájmy žen. Chtěla bych se také zaměřit například na efektivnější čerpání a alokaci peněz z veřejných rozpočtů a fondů EU a podílet se na organizaci evropských veřejných debat o tématech důležitých pro Evropany. Ať už mluvíme o boji s diskriminací na trhu práce, podpoře mladých rodin, spravedlivém odměňování za práci anebo zkracování pracovní doby bez zkracování mzdy.

Máte životní motto?

Mám, zní »Nevzdávej se a bojuj dále!«.


autor článku: Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.

vedoucí analytického oddělení, asistentka poslance, 32 let, KSČM