Facebook
Nenechme to tak!

Národní obrození jako důkaz proruského panslovanství

V uplynulých dnech se ministr školství mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga sešel s ředitelem Bezpečnostní informační služby, jejímž cílem bylo projednat výroční zprávu BIS za rok 2017, která kromě jiného kritizovala také styl výuky dějepisu na školách.

Takzvaní analytici BIS prý totiž považují obsah hodin za zastaralý a moderní dějiny mají podle nich sovětský výklad. Ve školních osnovách je prý patrný vliv Ruska a Číny. Ve zprávě BIS se doslova píše: „Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (…) tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.“Mohu jen konstatovat, že po přečtení této formulace mi zůstal rozum stát a tzv. analytikům BIS bych doporučil si urychleně znovu zopakovat hodiny dějepisu. To že se tajná služba bude vměšovat do výuky ve školách a školních osnov v demokratické zemi považuji za varovné a alarmující. Navíc bych rád zdůraznil, že pokud BIS zpochybňuje období národního obrození, ve své podstatě schvaluje germanizaci českého národa. Národního obrození označuje proces, který probíhal v zemích Koruny české jako součásti habsburské monarchie zhruba od poslední třetiny 18. století do roku 1848, a který vedl ke zformování moderního českého národa. Jeho vedoucí představitelé se snažili pozvednout český jazyk opět na úroveň jazyka vzdělanců a motivovat obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti. A to samozřejmě i v rámci literatury. Podle BIS by bylo patrně nejlepší, kdyby žádné národní obrození nebylo a my jako národ byli zcela poněmčeni. Jak jinak si jejich výroky vyložit. Samozřejmě, že Rusko, ale tenkrát carské bylo pro určitou skupinu těchto obrozenců vzorem, ale to plynulo především z toho faktu, že Rusové stejně jako my Češi jsou Slované.

Ze zprávy BIS mi plyne jediné, současnou výuku moderních dějin či literatury neovlivňuje toliko Rusko nebo Čína, ale tuto ambici má tajná služba BIS, jejímž cílem je patrně změnit historickou paměť českého národa a usměrnit výuku tak, aby byla poplatná současnému prozápadnímu a protiruskému směřování České republiky. Nic na tom nemění, ani tisková zpráva MŠMT, ve které se mimo jiné uvádí, že na schůzce ministra Plagy s ředitelem BIS: přitom nezaznělo ani slovo o proruských dějinách či bezhlavém naslouchání BIS, což někteří novináři lživě uvádějí“. To totiž ani nemuselo, to již je uvedeno v samotné zprávě BIS.


autor článku: Ludvík Šulda, BBA

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, 39 let, KSČM